ÁLTALÁNOS ÜZENŐFALI NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Általános üzenőfali nyereményjáték szabályzat

 

 

Jelen   feltételek    szabályozzák   a   Saint-Gobain Contsruction Products Hungary Kft. – RIGIPS divízió           (székhely: 2085 Pilisvörösvár Bécsi út 07/5 hrsz., fióktelep: 1134 Budapest, Róbert Károly krt 64-66. B. ép. 3. em., cégjegyzékszám: 13-09-061969, adószám: 10426577-2-44, a továbbiakban: „Szervező”) által a https://www.facebook.com/Rigips.Hungary/ oldalon keresztül kezelt és lebonyolított promóciókat, játékokat, illetve sorsolásokat.

1.   RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1.1. A játékos a játékban való részvételével egyidejűleg és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a játékban részt kíván venni, jelen játékszabályzatot pedig teljes körűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, és ennek tényét írásban jelzi Szervezőnek, a Játékban nem vehet részt.

1.2. A Játékban részt vehet minden a magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy.

1.3. A Játékban nem vehetnek rész a Szervező munkavállalói, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen közreműködő további gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontja).

1.4. A játékos a játékhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adatai alapján kerül azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.   MEGHÍVÁS A JÁTÉKRA

2.1. Időről időre meghívjuk a Facebook felhasználókat „Játékban”, „Nyereményjátékban” való részvételre a Facebook oldalon történő posztolással és annak reklámozásával. A poszt tartalmazhatja:

2.1.1. A Nevezés Határideje (dátum és óra). Amennyiben az óra nincs jelölve, a Promóció a határidejét jelölő dátum 23 óra 59 perc 59 másodpercében zárul;

2.1.2. A nevezés menete („nevezési felhívás”).

2.1.3. Az elérhető Nyeremények száma és típusa („Nyeremények”); és

2.1.4. A Nyertes(ek) kiválasztásának menete („Nyertes(ek)”)

2.2. Abban az esetben, ha eltérés van jelen Feltételek és egy Játékra meghívó posztban rögzítettek között, a Játékra meghívó poszt feltételei az irányadóak.

3.   RÉSZVÉTEL

3.1. A nevezésnek a játékra meghívó posztban megadott nevezési felhívás szerint kell történnie. A játékra meghívó posztban közölt eltérő instrukciók hiányában egy jelentkező csak egyszer vehet részt a játékban. Minden olyan nevezés, amely nem érkezik be a határidőig, vagy nem a nevezés menetével összhangban történik, nem jogosít fel a Játékban való részvételre.

3.2. A műszaki hibából adódó, be nem érkezett nevezések nem jogosítanak fel a részvételre. Automata rendszer (pl. robotok és hasonlók) többszöri nevezésre való használata tilos és érvénytelen.

3.3. A játékban résztvevők tudomásul veszik, hogy a nevezések beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

4.   NYERTES(EK) KIVÁLASZTÁSA

4.1. Sorsolásos játék esetén a Nyertes kiválasztása az összes érvényesen nevező közül kerül kisorsolásra A sorsolás a facebook „be social” program segítségével történik.

4.2. Ha a nyereményeket a Játékra meghívó poszt alá kommentelő első [x] személy kapja, akkor a nyertes(ek) azok az első jogosult [x] személyek lesznek, akiknek a hozzászólása a Játékra meghívó poszt alatt feltűnik. A Szervező ebben az esetben a Nyertes(ek) kis értékű  ajándéktárggyal jutalmazza (pl.: póló, baseball sapka, toll, nyakpass, napszemüveg).

4.3. Ha a Nevezőket arra kérjük, hogy válaszoljanak meg egy kérdést és a Nyeremény(ek) odaítélése az alapján történik, hogy melyik a legjobb vagy legkreatívabb válasz, a Nyertes(ek) kiválasztása egy általunk kijelölt zsűrivel történik. A zsűri döntése végleges és fellebbezésnek helye nincs.

4.4. A Szervező a Játékban résztvevő, de nem nyertes Nevezők között további 3 Nyeremény kerülhet kisorsolásra.

4.5. A nyertesekkel a kapcsolatfelvétel direkt Facebook üzenettel történik. A Szervező fenntartja a jogot új nyertesek kiválasztására, ha az eredeti nyertes ésszerű erőfeszítéseket követően nem elérhető.

5.   NYEREMÉNYEK

5.1. A Nyertes(ek) kötelesek együttműködni a Nyeremény(ek) átadása vonatkozásában.

5.2. Eltérő rendelkezés hiányában minden Nyeremény a Határidőtől számított 28 napon belül kerül kiküldésre. A vonatkozó adók ettől eltérő nevezési feltétel hiányában a szervezőt terhelik.

5.3. A szervező fenntartja a jogot, hogy azonos vagy nagyobb értékű alternatív nyereményt biztosítson, ha a meghirdetettek valamilyen okból nem elérhetőek.

5.4. A nyeremény készpénzre nem váltható.

5.5. A nyeremény átvétele – ettől eltérő közlemény hiányában – a megállapodott helyen történik.

6.    MAGAVISELET

A Szervező fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden olyan Játékra való nevezést, amely magában foglalja vagy utalást tesz az alábbiakra:

  • Bármilyen jellegű illegális vagy társadalomellenes magatartás;
  • Hírességek vagy más jól ismert személyek, szerzői jog által védett logók, tartalom, védjegyek, karakterek, amelyek harmadik felek tulajdonában állnak;
  • Sértő vagy olyan gesztusok; amelyek nemi, faji, szexuális orientáció, vallási vagy kulturális alapon bűncselekményhez/támadáshoz vezethetnek.

7.    VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. A felhasználók a játékban történő részvételükkel teljes körű felelősséget vállalnak, hogy az általuk küldött Üzenetben semmilyen módon nem sértik harmadik személyek jogait.

7.2. Játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Játékban való részvétel tétfizetéshez nem kötött, így a Játék nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

7.3. A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen Játékszabály szerinti lefolyásáért. Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező, illetve megbízottja nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, aki a nyertest jogosulatlannak tartja a nyereményre, és nem köteles a Játékot megismételni, a nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

7.4. A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki helyesen adta meg a Szervező számára a Játékos azonosításához szükséges adatokat. A Játékos által megadott adatok pontatlanságáért/ hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.5. A Játék használata során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék szünet- és hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját kockázatára használja. A Szervezőt, illetve megbízottját a Játék alkalmazással összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék alkalmazás felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

7.6. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről közleményt küld a Játékos elérhetőségére. A Szervező a Játékszabályt a Facebook oldalán teszi közzé. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben megváltoztatassa. A megváltoztatott Játékszabályt azonnal közzéteszi a Facebook oldalán, a korábbi játékszabályzattal azonos helyen és módon.

7.7. A Szervező a nyeremények tekintetében mennyiségi, minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

7.8. A Szervező a nyeremények megváltoztatásának jogát fenntartja.

7.9. Játékot visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül nem veszi át, úgy a Játékos a Játékból kizárja magát, a nyertes a nyeremény átvételére nem jogosult.

7.10. A Játékszabályra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar rendes bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.    ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1. Játékosok az adatkezelés szabályait, illetve a Játékszabályt a Játékra történő jelentkezéssel elfogadják. A Játékosok a jelentkezéssel tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

8.1.1    Nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza

8.2.2    A megadott személyes adataikat a Szervező az adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint kezelje;

8.2.3    A Játékosokról készült, a játékos főbb adatait, nyereményét bemutató jegyzőkönyvet a Szervező és/vagy megbízottja a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben, honlapján, Facebook oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve az Interneten közzétegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett (nem kerülhet sor a játékos elérhetőségi adatainak közzétételére).

8.2. Feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy Facebookon közzétett személyes adatát, jelen esetben Profiljának nevét, valós nevét, telefonszámát és postacímét, a Szervező a Játék lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Adatvédelmi törvény) rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

8.3. Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező a  jelen Játék során a Játék lebonyolítása érdekében felhasználja, továbbá, hogy azokat ezen célból az általa megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.

8.4. Az adatok feldolgozását a Szervezőszigorúan bizalmasan, az Adatvédelmi törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi.

8.5. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait a fentiek szerint kezelje, írásban bármikor indoklás nélkül kérheti adatai nyilvántartásból való törlését a Szervezőtől Facebook oldal Üzenet alkalmazásával, vagy a Szervező székhelyére küldött levél formájában.  A Játékos a megadott Üzenet alkalmazásával kérheti adatai  helyesbítését is.  Amennyiben a Játékos adatai törlését a Játék időtatama alatt, illetve  nyereményének átvétele előtt kéri, úgy a Játékos a Játékból kizárásra kerül, és a Játékos a nyeremény átvételére nem jogosult, helyébe tartaléknyertes lép. Amennyiben a Játékos adatai törlését a Játék időtartama alatt, illetve nyereményének átvétele előtt kéri, úgy a Játékos a Játékból kizárásra kerül, és a Játékos a nyeremény átvételére nem jogosult, helyébe tartaléknyertes lép.

9.   JOGORVOSLAT

A Szervező ezúton tájékoztatja a Játékosokat, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint:

(i) jogosultak az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni

(ii) kérhetik a Szervezőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

10.   ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Szervező által indított nyereményjátékok tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által, a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék és részvételi szabályzatnak és a Facebook mindenkor érvényes, nyereményjátékkal kapcsolatos irányadó elveknek megfelelően használható fel.

Pilisvörösvár, 2017. október 20.