Jogi nyilatkozat

Jelen honlappal kapcsolatos legfontosabb jogi szabályozásokat alább olvashatja.

A Saint-Gobain Hungary Kft. nyilatkozata 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A Saint-Gobain Hungary Kft. Rigips divízió - a továbbiakban: Rigips - honlapja, vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Szerzői jog

A Rigips weboldalai, az azon található minden képes és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak. Azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Rigips kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Tilos a Rigips előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalom egészét, vagy annak egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni, vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni vagy kinyomtatni. 

A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás, vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. A Rigips nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a

  • a weboldalak használatával kapcsolatosak,

  • a weboldalak használatra képtelen állapotából származnak,

  • a weboldalak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy vonalhibából keletkeznek.

Információk

A Rigips weboldalain megjelenő adatok és információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Azok tartalmát folyamatosan frissítjük, ennek ellenére sem vállalhatunk felelősséget az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai esetére, illetve az illetéktelen hozzáférésekből, az üzenetek tartalmának esetleges módosulásából, a honlap használatra képtelen állapotából, illetve nem megfelelő működéséből eredő károkért. A Rigips nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkezett károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A Rigips fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa a weboldalon található információkat.

A fentiekből fakadó félreértések és problémák elkerülése érdekében kérjük, hogy a honlapjainkon olvasott információk megerősítése, pontosítása végett még a döntéshozatal előtt lépjen kapcsolatba társaságunkkal.

A Rigips nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

A Rigips nem vállal felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzétett anyagokért, információkért, amelyek a Rigips weboldalaihoz kapcsolódnak. Amennyiben Ön anyagot bocsát a Rigips rendelkezésére, azzal vállalja, hogy az anyag alkalmas a nyilvánosságra hozatalra és hozzájárul annak a Rigips által - ellenérték nélküli - részben vagy egészben nyilvánosságra hozatalához, a tartalom felhasználásához, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott anyaggal összefüggésben a Rigipsszel szemben harmadik személy bármilyen igényt támaszt, a Rigipset mentesíti a helytállási kötelezettség alól.

Személyes adatok (a továbbiakban: „adatok”) védelme

Tájékoztatás a weboldalunk látogatóinak, az áruink és termékeink iránt érdeklődőknek, valamint a szerződéses partnereink részére

 

Milyen adatokat kezelünk Ügyfeleinkre vonatkozóan?

 

A Saint-Gobain Hungary Kft. (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz., cégjegyzékszám: 13-09-061969, a továbbiakban mint: „SGHU”) elektronikus ügyféladatbázist vezet, amely a meglévő vagy potenciális ügyfeleink elérhetőségi adatait tartalmazza, amelyek különösen a következők adatokat jelentik: ügyfél neve, telephely/székhely címe, cégjegyzékszám, adószám, szállítási cím(ek), telefonszám, e-mail-cím, kapcsolattartó teljes neve, kapcsolattartó beosztása.

 

A fentieken kívül az SGHU webalapú adatbázist vezet azokról az ügyfeleiről, akik hozzájárulásukat adták marketing célú felhasználásukhoz.

 

Hogyan kerülnek be az adatok az adatbázisunkba?

 

Új adatokat kizárólag közvetlenül az ügyfeleinktől szerezzük be az ügyféladatbázisunkba.

 

Az adatok az alábbiakban megjelöltek szerint kerülnek be az SGHU ügyféladatbázisába:

 

  1. érvényes szerződésekből (amelyekben a SGHU, mint szerződő fél szerepel),

 

  1. közvetlenül a potenciális ügyfelektől szerezzük be őket, az ügyfél külön hozzájárulásával – különösen, amikor az ügyfél üzleti vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó ajánlat megküldését kéri az SGHU-tól (vállalati képviselőink által tett látogatás során, értékesítési rendezvényeken vagy az ügyfél által e-mailes vagy telefonos megkereséséből eredően).

 

Ügyfeleink a következő weboldalon (http://www.rigips.hu/hu/feliratkozas) elérhető elektronikus űrlapon regisztrálhatnak, amennyiben csatlakozni kívánnak az SGHU azon adatbázisához, amelyben az SGHU az üzleti kommunikációban érdekelt ügyfeleit tartja nyilván.

 

Milyen előírásoknak kell eleget tennünk azért, hogy kezelhessük az Ön adatait?

 

A személyes adatok kezelésekor a SGHU, mint adatkezelő köteles eleget tenni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényből, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendeletéből (a továbbiakban: „általános adatvédelmi rendelet”) (a továbbiakban: „alkalmazandó jogszabályok”) eredő kötelezettségeinek. A SGHU  rendszeres ellenőrzéseket végez annak érdekében, hogy folyamatai biztosan megfeleljenek az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek, és felelősséget vállal ezen kötelezettségek betartásáért a természetes személyek magánéletének kiemelten fontos megóvása mellett.

 

Kikkel osztjuk meg, illetve kiknek továbbítjuk az Ön adatait?

 

A SGHU és a Saint-Gobain vállalatcsoportba tartozó gazdasági társaságok minden személyes adatot az Európai Unió területén kezelnek.

 

Adatbázisunk nem kerül megosztásra harmadik félnek minősülő személyesadat-kezelővel.

 

Az adatok kezelésében érintett IT szolgáltatásokat a társaságon belül biztosítjuk – azaz munkavállalóinkat alkalmazzuk az adatok kezelése során, a maximális adatvédelem és titkosítás érdekében. Az ügyfelünk személyes adataihoz a Saint-Gobain vállalatcsoport IT osztálya (beleértve a külső adatfeldolgozókat) jogosult hozzáférni, azonban ezen adatokat az Európai Unió területén belül kezeljük az adatok biztonsági mentése és archiválása, valamint a vállalatcsoport által használt IKT rendszer működőképességének és frissítésének biztosítása érdekében.

 

 

Az ügyfél szállítási megrendelése esetén korlátozottan az SGHU megosztja az általa kezelt személyes adatokat olyan harmadik fél adatfeldolgozókkal, akik az SGHU nevében szolgáltató tevékenységeket végeznek (pl. levelek küldése, ajánlatokat tartalmazó hírlevelek nagyszámban történő kiküldése, ideértve az e-mailben küldött ajánlatokat stb.) azzal a feltétellel, hogy a személyes adatokat kizárólag a szükséges mértékig és ideig bocsátjuk rendelkezésre.

 

Miért kezeljük az Ön személyes adatait, és mennyi időre archiváljuk őket?

 

Szerződéses partnerek:

 

Az SGHU az ügyféladatbázisában szereplő szerződéses partnerek adatait a szerződéses viszony időtartamára tárolja annak érdekében, hogy a szerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, illetve, hogy a szerződésben biztosított jogait gyakorolhassa. A megrendelések (illetve akár a szerződés megszűnése utáni, szerződésből eredő követelések) archiválása érdekében az adatokat legalább további 10 évig tárolja a szerződéses viszony megszűnését követően. A szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat az SGHU érintett külön hozzájárulása nélkül is jogosult kezelni.

 

A rendszeres üzleti megkeresésekben érdekelt felekről nyilvántartott adatbázisunkban tárolt adatokat az adott ügyfél hozzájárulásának a visszavonásáig, de maximum 10 évig tároljuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben rögzítettek szerint. Minden egyes üzleti megkeresés esetén az üzleti megkeresésekben érdekelt fél jogosult (díjmentesen) visszautasítani a jövőbeni üzleti megkereséseket (a megadott linkre kattintva). Amennyiben Ön regisztrálva van ebben az adatbázisban, és szeretné, ha törölnénk a nevét az adatbázisból, kérjük, kattintson a következő linkre http://www.rigips.hu/hu/leiratkozas-adatbazisbol vagy küldjön e-mailt az adatvedelem.rigips@saint-gobain.com címre.

 

Az áruink vagy szolgáltatásaink iránt érdeklődők adatainak és szerződéses partnereink adatainak a kezelése szerződésteljesítésen kívüli célból

 

Az ügyfél külön hozzájárulásával megszerzett adatokat új üzleti vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó ajánlatok céljából, marketingajánlatokkal és hírlevelekkel (továbbá versenyekkel és egyéb értékesítési rendezvényekkel) kapcsolatosan kezeljük, lehetővé téve az adott ügyfelekre szabott ajánlatokat, valamint ügyfélelégedettségi felmérés céljából kezeljük, feltéve, hogy a kérdéses adatokat a hozzájárulás időtartamára megőrizzük. Az adatokat ezt követően töröljük az elektronikus adatbázisból.

 

Amennyiben az érintett személy az érvényességi idő lejárta előtt visszavonja a hozzájárulását, abban az esetben csak a visszavont hozzájárulással kapcsolatos adatokat tároljuk, ezáltal teljesítve azon kérését, hogy ne keressük meg őt többé.

 

 

Milyen jogai vannak azoknak a természetes személyeknek, akiknek a személyes adatait kezeljük?

 

Az a természetes személy, akinek a személyes adatait az SGHU, mint adatkezelő kezeli, jogosult a SGHU által kezelt személyes adataihoz hozzáférni, illetve kérheti adatainak a kijavítását vagy törlését.

 

A természetes személyek bármikor visszavonhatják személyes adataik kezeléséhez adott hozzájárulásukat, amit díjmentesen tehetnek meg a SGHU címére küldött levélben vagy az adatvedelem.rigips@saint-gobain.com címre küldött e-mailben, azzal a kikötéssel, hogy a hozzájárulás visszavonásakor kötelesek megjelölni, hogy mely célból történő adatkezelés miatt vonják vissza a korábban adott hozzájárulásukat (lásd fent).

 

Jogosultak továbbá az adatkezelés ellen tiltakozni, valamint joguk van az adathordozhatósághoz az alkalmazandó jogszabályok által megjelölt mértékig. 

 

Ezenkívül jogosultak arra, hogy panaszt tegyenek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 c., https://naih.hu/), amennyiben az alkalmazandó jogszabályokban biztosított jogaik sérülnek.

 

Amennyiben további magyarázatra lenne szüksége a személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal e-mailben az adatvedelem.rigips@saint-gobain.com címen.

 

Adatvédelmi kapcsolattartó(k):

Ecsedi Edina Renáta edina.ecsedi@saint-gobain.com 

Petres Andrea andrea.petres@saint-gobain.com

Jogi nyilatkozat megváltoztatása

A Rigips fenntartja a jogot, hogy a jelen Jogi nyilatkozatot saját hatáskörében megváltoztatassa, melyről a jelen weboldal ezen részén értesíti a felhasználókat.

Általános üzenőfali nyereményjáték szabályzat

www.facebook.com/RigipsHungary közösségi oldalunkon időről-időre szervezünk nyereményjátékokat.
Az erre vonatkozó szabályzat a következő linken megtalálható.

Impresszum

Társaság: Saint-Gobain Hungary Kft.
Vezérigazgató: Piros Attila
Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5. hrsz.
Telefon: +36 1 296 0500
Telefax: +36 1 295 0662
Adószám: 10426577-2-44
Kérdések, vélemények: rigips@saint-gobain.com