RIGIPS ÁSZF 2015

RIGIPS ÁSZF 2015

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF, korábbi nevén Általános Szállítási Feltételek) 

Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek a Saint-Gobain Hungary Kft. – továbbiakban Eladó vagy Rigips– valamennyi ajánlatára, eladására és szállítására vonatkoznak, kivéve, ha az Eladó írásban engedélyezi a feltételektől való eltérést. A Vevő bármely általános Szerződési és fizetési feltétele csak akkor alkalmazható, ha az nem tér el az Eladó Általános Szerződési Feltételeitől. Ezen túlmenően a Vevő bármely általános feltétele csak akkor vehető figyelembe, ha az Eladó e feltételeket írásban kifejezetten elfogadta. Szóbeli, telefonon, táviratban vagy e-mail útján közölt megrendelések, vagy ily módon létrehozott megállapodások az Eladóra nem kötelezőek, amíg ezen megrendelések, valamint megállapodások írásban való visszaigazolása meg nem történt. A jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó és a Vevő között létrejött szerződések elválaszthatatlan részét képezik.

1. Az adásvételi szerződés létrejötte, az Eladó ajánlata vagy a Vevő megrendelése alapján

a) Ajánlat

Az Eladó ajánlatai nem kötelező erejű ajánlatok, amennyiben azok kötelező jellege nincs külön feltüntetve. Az Eladó ajánlata mindig írásban (levélben, telefaxon vagy e-mailen elküldve) kerül rögzítésre. Az ajánlati kötöttség határideje az ajánlaton feltüntetett időpont. Amennyiben az ajánlat nem tartalmazza az ajánlati kötöttség határidejét, annak mértéke az ajánlatnak a Vevő részére történő közléstől számított 30 nap. A még hatályossá nem vált ajánlatot vissza lehet vonni. A visszavonó nyilatkozatnak legkésőbb a visszavont ajánlattal egy időben kell a másik félhez érkeznie, illetve tudomására jutnia. Ezen időn belül a Vevő köteles az ajánlatot írásban visszaigazolni. A határidő eredménytelen letelte esetén az ajánlati kötöttség megszűnik, kivéve, ha az ajánlat póthatáridőt is tartalmaz. Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz időkorlátot az ajánlat tartalmának érvényességére, akkor az ajánlat visszavonásig érvényes. Az ajánlattól eltérő visszaigazolás esetén az adásvételi szerződés csak akkor jön érvényesen létre, ha a Vevő visszaigazolását az Eladó írásban elfogadja.
Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó bármely árajánlata – hacsak a felek írásban másként meg nem állapodnak - nem terjed ki annak vizsgálatára, hogy az adott építőipari áru az adott helyszínen, épületen vagy projekten milyen mértékben és hogyan építhető be, nem terjed ki a beépítés vonatkozásában esetlegesen felmerülő jogszabályi előírásoknak történő megfelelésre. A megrendelt építőipari árú konkrét helyszínen és körülmények között való alkalmazhatósága a Vevő kockázata.

b) Megrendelés

Az Eladó kizárólag írásban leadott megrendeléseket tud elfogadni (levélben, telefaxon vagy e-mail-ben elküldve). A megrendelés akkor érvényes, ha az alábbi adatokat tartalmazza:

  • Vevő neve, címe és/vagy vevő azonosító kódja
  • a megrendelés kiállításának dátuma
  • a megrendelt termékek és szolgáltatások megnevezése, kódja és mennyisége
  • az általános feltételektől eltérő fuvarozási cím
  • az általános feltételektől eltérő fuvarozási időpont, fuvarozási mód
  • az általános feltételektől eltérő kedvezményre való hivatkozás (projekt kód, akciós kód, stb.) Amennyiben az Eladó ajánlatában speciális Vevőlap, hivatkozási kód stb. használata szerepel, akkor a Vevőnek ezeket használnia kell, vagy egyértelműen hivatkoznia kell rá. Ennek hiányában az Eladót semmilyen kötelezettség nem terheli, a Vevő utólag ezekre nem hivatkozhat.

Az Eladó nem felelős azoknak a megrendeléseknek a teljesítéséért, amelyek nem, vagy késve érkeztek meg. Továbbá az Eladó nem felelős az olvashatatlanul, hiányosan vagy félreérthetően kitöltött megrendelések hibás kiszolgálásából adódó károkért. Kézzel írt megrendelések téves feldolgozásából eredő problémákért a Vevő kizárólagosan felelős, beleértve az Eladó költségeinek megtérítését is!

c) Megrendelés visszaigazolás

A Vevő rendelései csak azok írásban történő visszaigazolását követően kötelezik az Eladót. A visszaigazolás történhet levélben, telefaxon vagy e-mail-ben. Az Eladó nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a megrendelés-visszaigazolás a Vevőnek felróható okból nem kézbesíthető.
A tértivevényes és ajánlott, vagy egyéb könyvelt levélpostai küldeményként szabályszerűen postára adott megrendelés-visszaigazolást, illetve minden egyéb nyilatkozatot a Vevő részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást. A kézbesítés dátuma ekkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ötödik munkanap, illetve ha a kézbesítés második megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte. A visszaigazolt megrendelés módosítására nincs lehetőség. Amennyiben a Vevő változtatást kíván, úgy az Eladó a visszaigazolt megrendelést törli, és amennyiben az teljesíthető, új rendelés-visszaigazolást állít ki a Vevő igényének megfelelően.
A megrendelés lemondásából származó költségek a Vevőt terhelik.

A nem az Eladó által gyártott (és az Eladó által már megrendelt) termékek esetében a megrendelés lemondása után a Eladó jogosult ebből eredő teljes kárát érvényesíteni. Az Eladó a lemondott megrendelési érték 20%-át jogosult azonnal kiszámlázni, a fennmaradó 80%-ot 90 napon belül a tényleges kár mértékének megfelelően jogosult számlába állítani. A Vevőnek lehetősége van arra, hogy a megküldött rendelés-visszaigazolás helyességét annak kézhezvétele után azonnal ellenőrizze. A Vevő jogosult az Eladó rendelés-visszaigazolásával kapcsolatos esetleges észrevételét azonnal szóban megtenni, majd írásban is megerősíteni. Amennyiben a rendelés visszaigazolás kiállítása az Eladónak felróható okból történt hibásan, az Eladó köteles a hibát kijavítani és a teljesítést annak megfelelően elvégezni, illetve az ebből eredő károkért helytállni. Amennyiben a rendelés-visszaigazolás kiállítása a Vevőnek felróható okból történt hibásan, akkor az ebből eredő minden anyagi következményt a Vevő köteles viselni. Hitelkerettel rendelkező Vevő esetén, amennyiben a hitelkeretet az Eladó egyoldalúan módosítja és bármely megrendelés a hitelkeret csökkentése előtt érkezett be az Eladóhoz, de a szállításra már az új, csökkentett hitelkeret hatálya alatt kerülne sor, Eladó jogosult az új hitelkereten felüli megrendelést egyoldalúan megtagadni, mely esetben Vevő kártérítésre vagy egyéb anyagi kompenzációra nem jogosult.

2. Rendelkezésre állási határidő

Az Eladó a beérkező megrendeléseket a Vevővel kötött megállapodás szerint legyártja és a vállalt rendelkezésre állási határidőn belül fuvarozásra készen halmajugrai telephelyén a Vevő részére összeállítja. Az Eladó mindent elkövet a megállapodott rendelkezésre állási határidő betartásáért, a határidő azonban technikai okokból nem kötelező érvényű. Amennyiben a megadott rendelkezésre állási határidő lejárna és az Eladó nem tud teljesíteni, akkor köteles erről a Vevőt tájékoztatni és új, méltányos határidőt megszabni. Abban az esetben, ha az Eladó ezt az új határidőt sem tartja be, a Vevő jogosult a nem teljesített mennyiség erejéig a szerződéstől elállni.
Ameddig a Vevő az Eladóval kötött más szerződés alapján fizetési késedelemben van, az Eladó teljesítési kötelezettsége írásbeli visszaigazolás ellenére is csak a teljes tartozás kiegyenlítésének napján kezdődik meg. Amennyiben a Vevő korábbi tartozását az új adásvételi szerződés létrejöttét követő 30 napon belül sem egyenlíti ki, az Eladó jogosult az új Szerződési szerződéstől elállni.

3. Áruátvétel és minőségi garancia

Amennyiben a teljesítés helye az Eladó székhelye, úgy az áru mennyiségi átvétele az Eladó székhelyén történik. Mennyiségi kifogás bejelentésére csak az áru átvételekor az Eladó jelenlétében felvett jegyzőkönyv alapján van lehetőség. Ha a teljesítés helye a Vevő telephelye vagy egyéb Szerződési cím, akkor a Vevő vagy megbízottja az áru megérkezésekor haladéktalanul elvégzi a mennyiségi átvételt. Mennyiségi kifogás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni az Eladó képviselőjének jelenlétében. A minőségi átvétel minden esetben a Vevő telephelyén történik.

A minőségi reklamációt ellenkező megállapodás hiányában semleges minőségvizsgáló szerv jegyzőkönyvével kell alátámasztani. A minőségi átvételt az árunak a Vevő telephelyére történő megérkezését követően azonnal meg kell kezdeni és a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni. Akár mennyiség, akár pedig a minőség tekintetében van a Vevőnek kifogása, úgy azt a vonatkozó bizonyítékok egyidejű csatolásával haladéktalanul köteles az Eladóval írásban közölni. Mind a Vevő mind a Fuvarozó köteles az áruátvétel során felmerülő problémákat a szállítólevélen jól olvasható módon, nyomtatott betűkkel feltüntetni, pontos dátummal ellátni (év, hónap, nap, óra) és aláírni. Ennek elmulasztása esetén az áru átvételekor ismert vagy megismerhető problémákért a Vevőt és / vagy a Fuvarozót terheli a kizárólagos felelősség.

Abban az esetben, ha a Rigips termékeinek tárolása, fuvarozása és felhasználása során nem a csomagoló anyagokon feltüntetettek vagy a Rigips aktuálisan érvényes katalógusaiban, kézikönyveiben (vagy egyéb írásbeli felhasználási tájékoztatókban) leírtak szerint járnak el, vagy egyéb szakmai kivitelezési hibák történnek, az Eladó nem tehető felelőssé az ebből eredő károkért és nem terheli garanciális kötelezettség. Esetleges reklamációt írásban az Eladó vevőszolgálatánál kell bejelenteni a következő elérhetőségek valamelyikén: rigips.vevoszolgalat@saint-gobain.com, +36 37/ 999-636.. A sértetlen csomagolású árut az Eladó az eredeti számla bemutatásával és 20% árukezelési díj, valamint a visszaszállítási költség levonásával vásárolja vissza. Az áru visszaszállításáról az Eladó külön intézkedik, a Vevő nem jogosult önkényesen árut felrakni a fuvarozási szolgáltatást végző teherautóra vagy saját eszközével önkényesen az Eladó székhelyére visszavinni. Az Eladó nem vállalja a fagyveszélyes időszakban vásárolt fagyveszélyes termékek visszavételét.

4. Árak és fizetési feltételek

Az árak számlába állítása a megrendelés visszaigazolás alapján történik. Ugyanez érvényes az esetleges felárakra is. Abban az esetben, ha az Eladó az áru átadásán vagy az áru értékesítésén túlmenően egyéb szolgáltatást is végez, úgy a szolgáltatások ellenértékének számlába állítása ugyancsak a megrendelés visszaigazolás időpontjában érvényes árak alapján történik.

Az árak, amennyiben a megrendelés eléri a díjmentes fuvarozási mennyiséget, a megadott Szerződési címig tartalmazzák a fuvarozás költségeit, a csomagolás, raklap, lerakodás, illetve továbbszállítási díj nélkül, egyéb esetekben a fuvarozásért külön díjat számít fel az Eladó. Az árak ÁFA nélküli nettó árak, amelyekre a számlába állítás során az érvényes előírások szerinti ÁFA összeget az Eladó felszámítja. A fuvarozási és egyéb szolgáltatások feltételeit az aktuálisan érvényes Rigips árlista alapján, illetve az Eladó és a Vevő között létrejött szerződések alapján jogosult az Eladó meghatározni.

Az EUR raklapok betéti és használati díját az aktuálisan érvényes Rigips árlista tartalmazza. Eladó csak ép, szabványos, forgalomképes raklapon szállít és csak ilyen raklapok visszavételére kötelezhető, a leszállított raklapok mennyiségéig, adott év november 30-ig. A fizetést az Eladó számlájának kézhezvételét követően az ott feltüntetett fizetési határidőn belül minden levonás nélkül kell hiánytalanul teljesíteni. Eladó nem köteles a számláját Vevőnek ajánlott postai küldeményként megküldeni. Számlareklamáció a számla fizetési határidejének lejárata előtt 5 munkanappal lehetséges.

Helyesbítő számla kiállítása esetén annak fizetési határideje megegyezik az eredeti számla fizetési határidejével, amennyiben a teljesítés az Eladó részéről időben megtörtént, függetlenül a felek között érvényben lévő szerződésben meghatározott fizetési határidő mértékétől. A fizetéssel kapcsolatos mindennemű költség a Vevőt terheli. A Vevő több mint 10 napos fizetési késedelme esetén az Eladó és a Vevő közötti esetleges skonto megállapodás valamennyi jövőbeni szállítás vonatkozásában érvényét veszti. A fizetési késedelem esetén a Vevő a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő időszak vonatkozásában a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – ha a vételárat idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő éves mértékű késedelmi kamatot köteles Eladónak fizetni.

Vevő köteles továbbá viselni a behajtással felmerülő mindennemű díjat és költséget. A késedelem a fizetési határidő lejártát követő első naptári napon kezdődik és a teljes összegnek az Eladó bankszámlájára való beérkezéséig tart. A Vevő köteles az Eladó valamennyi jogos követelésének érvényesítésével kapcsolatos költségeket – beleértve az inkasszó, akreditív, váltó, bankgarancia, kintlévőség kezelő cég költségei stb. szolgáltatást – is viselni. A számlázás alapja az áru kiszolgáltatásakor a Vevő vagy megbízottja által aláírt átvételi elismervény.

Abban az esetben, ha a Vevő az áru átvételét akár az Eladó, akár saját telephelyén elmulasztja, úgy tudomásul veszi, hogy az Eladó az árudiszpozíció alapján az áru ellenértékét leszámlázza és jogosult a vételár maradéktalan követelésére. Amennyiben a Vevő késedelmi kamattal, költséggel és vételárra is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, azt az Eladó jogosult elsősorban a költségre, azután késedelmi kamatra és végül a vételártatozásra elszámolni. Eladó jogosult akkor is az elszámolást ezen sorrendben végrehajtani, amennyiben ugyanazon Vevő korábbi befizetését kizárólag a vételárra számolta el

5. Tulajdonjog fenntartás

A leszállított áru tulajdonjoga a számla teljes kiegyenlítéséig a Eladót illeti. Késedelmes fizetés esetén az Eladó jogosult a szerződéstől való elállás hiányában is a tulajdonát képező áru kiszolgáltatását kérni. Abban az esetben, ha a Vevő a fizetési határidő lejárta után a számlát teljes egészében nem egyenlítette ki, de az árut tovább értékesítette vagy feldolgozta, úgy e továbbértékesítésből vagy feldolgozásból származó követelését köteles a fizetési határidő eltelte után az Eladóra engedményezni. Az engedményezés az Eladó elfogadó nyilatkozatával lesz hatályos. A Vevő az engedményezésről köteles a kötelezettet írásban értesíteni. Az engedményezés nem mentesíti a Vevőt az Eladó olyan
kárainak megtérítése alól, amely károk a késedelmes fizetés miatt keletkeztek, és az engedményezés alapján befolyt összeget meghaladják.

6. Adatkezelés

Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a szállítással kapcsolatos adatait kezelje. Vevő hozzájárul, hogy az Eladó az aktuális követelés állományáról információ szolgáltatást üzletszerűen nyújtó harmadik személynek rendszeresen adatszolgáltatást végezzen, mely adatszolgáltatás keretében az Eladó korosított módon vevőnkénti bontásban szolgáltat fizetési információt. Hozzájárul továbbá, hogy ezen adatok esetleges Vevői tarozás fennállása esetén a kinntlevőség behajtása érdekében arra szakosodott gazdasági társaság részére átadásra kerüljön.

7. Vis maior

Természeti katasztrófák, terrorcselekmény, háború, mozgósítás, blokád, export és import tilalom, géptörés, sztrájk és minden olyan, az Eladó részéről elháríthatatlan esemény, amely a szerződés teljesítését lehetetlenné teszik vagy azt aránytalanul megnehezítik, feljogosítják az Eladót arra, hogy a szerződéstől elálljon vagy pedig a szerződés teljesítését átmeneti időre felfüggessze. Amennyiben a szerződés teljesítése bármilyen vis maior ok miatt merül fel, úgy az Eladót semminemű felelősség nem terheli.

8. Egyéb

Ha az Eladó elfogadott ajánlata vagy a Vevő visszaigazolt megrendelése és a jelen általános Szerződési feltételek között ellentmondás van, úgy elsősorban a jelen általános Szerződési feltételek előírásait kell figyelembe venni. A Vevő az adataiban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul bejelenteni az Eladónak. A bejelentés elmaradásából eredő, az Eladónál felmerült összes kárt a Vevő köteles megtéríteni, valamint a saját kárát viselni. A jelen általános Szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok irányadóak. A felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egymás között kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén – hatáskörtől függően – a Budakörnyéki Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
Az Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az Általános Szerződési Feltételek az Eladó honlapján (www.rigips.hu) megtekinthető. Az esetleges változtatások is az Eladó honlapján kerül közzétételre, külön értesítést Eladó a változásokról nem küld. A Vevő kifejezett kötelezettsége a szerződés fennállásának időtartama alatt az aktuális ÁSZF tartalmának nyomon követése.